только для медицинских специалистов

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

Жалпы гигиена: окулык

БиблиографияЖалпы гигиена: окулык [Электронный ресурс] / Большаков А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: http://proto.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427767.html
АвторыБольшаков А.М.
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2014
ПрототипЭлектронное издание на основе: Жалпы гигиена: окулык / А.М. Большаков. - 3-басылым, кайта өнделген жэне толыктырылған. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 400 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-2776-7.
Озвучить текст
АннотацияОкулыкта коршаған ортаның физикалык, химиялык, биологиялык жэне элеуметтік факторларының маңызды гигиеналык аспектілері карастырылады. Провизор жріысына тікелей катысы бар жеке гигиена сұрактары окулыкта маңызды орын алады. Дэріхана мекемелері мен фармацевтикалык өндіріс кэсіпорындарының гигиенасы жэне гигиеналык білім беру мен тэрбиелеу бойынша материалдар толык берілген. Окулык 060301.65 "Фармация" (2011) мамандығы бойынша жоғары кэсіптік білім берудің Федералды мемлекеттік білім беру стандартына жэне осы мамандык бойынша білім беру бағдарламасына сай. Фармацевтикалык жоғары оку орындары мен медициналык жоғары оку орындарының фармацевтикалык факультеттерінің студенттеріне арналған.
Загружено 2014-02-05 12:00:00