только для медицинских специалистов

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

Адам экологиясы негізіндегі гигиена

БиблиографияАдам экологиясы негізіндегі гигиена [Электронный ресурс]: оқулық / Архангельский В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Режим доступа: http://proto.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432075.html
АвторыАрхангельский В.И.
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2020
ПрототипЭлектронное издание на основе: Адам экологиясы негізіндегі гигиена: оқулық / В. И. Архангельский [ж.б.] ; редакциясын басқарған П. И. Мельниченко ; қазақ тіліндегі басылымныћ жауапты редакторы Г. А. Арынова ; қазақ тіліне аударғандар Э. І. Књсайнова [ж.б.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3207-5.
Озвучить текст
АннотацияОқулықта ғылымныћ қазіргі заманғы жағдайына сипаттама берілген, ђртњрлі тарихи сатыларда гигиенаныћ даму барысы кљрсетілген, қоршаған орта мен адам экологиясындағы гигиеналық маћызды мђселелер қарастырылған. Негізінен адам денсаулығына, нозологияға дейінгі (патологияалды) дећгейде адам денсаулығы жағдайыныћ љзгерістерін анықтауға мњмкіндік беретін, гигиеналық диагностикалау алгоритміне, сондай-ақ алдын алу таралары мен ђрбір адамныћ денсаулығын қорғау жњйесін ђкімшіліктік-құқықтық бақылау формалары туралы ақпаратқа басты назар аударылды.

Медициналық ЖОО студенттеріне арналған.
Загружено 2020-02-18 03:15:09