только для медицинских специалистов

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

Балалар хирургиялық стоматологиясы жэне жақ-бет хирургиясы : оқулық қазақ жэне орыс тілінде

БиблиографияБалалар хирургиялық стоматологиясы жэне жақ-бет хирургиясы : оқулық қазақ жэне орыс тілінде [Электронный ресурс] / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов ; қазақ тілінде редакциялаған Б. С. Жаналина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: http://proto.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435434.html
АвторыВ. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов ; қазақ тілінде редакциялаған Б. С. Жаналина
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2016
ПрототипЭлектронное издание на основе: Балалар хирургиялық стоматологиясы жэне жақ-бет хирургиясы : оқулық қазақ жэне орыс тілінде = Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : учебник на казахском и русском языках / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов ; қазақ тілінде редакциялаған Б. С. Жаналина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 400 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3543-4.
Озвучить текст
АннотацияОсы оқулықта балалар хирургиялық стоматологиясы жэне жақ-бет хирур-гиясының негізгі бөлімдері ашып көрсетілген. Қазіргі заманил жансызданды-рудың сұрақтары, стоматологиялық қабылдауда жергілікті жэне жалпы сипаттағы асқынулары толық қамтылған. Жақ-бет аймағының жарақаттарына, қабынулы ауру-ларына жэне ісікті үдерістерге назар аударылды. Пластикалық жэне реконструктив-ті-қалпына келтіруші хирургияның негіздері толық баяндалған. Беттің туа пайда болған ақаулары бар балалардың кезең-кезеңмен оңалту бағдарламасы келтірілген. Оқулық жоғары оқу орындарының стоматология жэне жалпы медицина фа-культетінің студенттеріне, резиденттерге, клиникалық ординаторларға жэне ма-гистранттарға арналған. В данном учебнике представлены основные разделы детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Детально освещены вопросы современного обезболивания, осложнения местного и общего характера на стоматологическом приеме. Большое внимание уделено травмам и воспалительным заболеваниям челюстно-лицевой области. Подробно изложены авторские методы по пластической и реконструктивно-восстановительной хирургии. Представлены врачебная программа помощи детям с врожденными пороками лица и методики оценки результатов пластики на этапах хирургической реабилитации больных с врожденными расщелинами лица. Учебник рассчитан на студентов стоматологических вузов и факультетов медицинских учебных заведений, врачей-интернов и клинических ординаторов.
Загружено 2017-10-14 02:13:55